1.- Objecte i generalitats

Les presents Condicions Generals de Contractació (d’ara endavant, les “Condicions Generals”), juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regulen les condicions de compra de productes a través del lloc web www.serradecavalls.com (d’ara endavant, el “Lloc web” o el “Portal”), titularitat de Serra de Cavalls S.A.T. (Societat Agrària de Transformació, d’ara endavant Serra de Cavalls), amb C.I.F. F-43621796, el domicili social de la qual es troba al carrer Bonaire, número 1, Pinell de Brai (Tarragona).

L’ús dels serveis del Lloc web, així com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts, suposa l’acceptació de l’Usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. El registre al Portal i l’ús dels serveis comporta que les seves dades com a Usuari passaran a formar part dels fitxers de Serra de Cavalls, i el seu tractament serà conforme al previst en la Política de Privadesa, que l’Usuari declara expressament conèixer i acceptar.

Serra de Cavalls proporciona informació sobre productes, i ofereix la possibilitat de la seva adquisició a través del Lloc web. Les persones que pretenguin adquirir productes, els quals s’adquireixen completant el respectiu formulari de registre previ al procés de compra i seguint els passos que Serra de Cavalls posteriorment comunica a través del Lloc web.

Les presents Condicions Generals, juntament amb l’Avís Legal i la Política de Privadesa del Lloc web, són les úniques condicions aplicables a l’ús del Portal i a la compra dels productes a través del mateix i substitueixen a qualssevol altres condicions, excepte previ acord i per escrit entre Serra de Cavalls i l’Usuari. En conseqüència, l’Usuari que accedeixi al Lloc web i realitzi la compra de productes a través del Portal accepta sotmetre’s i queda vinculat per les Condicions Generals, l’Avís Legal i la Política de Privadesa tal com es trobin redactades al moment en què s’accedeixi al Lloc web.

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquiriente, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament:

Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

 

2.- Informació sobre els productes

Les fotografies dels Productes de Serra de Cavalls, així com noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web, tenen per objecte aportar la major informació a l’Usuari.

Serra de Cavalls es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes oferts als Usuaris a través del Portal. D’aquesta manera, Serra de Cavalls podrà a qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al Portal, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que tals nous productes es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals que es trobin en vigor en aquest moment.

En el cas en què, per circumstàncies de força major, un producte no estigui disponible després d’haver-se realitzat la compra, Serra de Cavalls informarà a l’Usuari per email de l’anul·lació total o, si escau, parcial de la comanda. L’anul·lació parcial de la comanda no dóna dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda, sense perjudici de l’exercici del dret de desistiment que correspon a l’Usuari de conformitat amb l’establert en les presents Condicions Generals.

 

3.- Sistema de compra dels productes

Per procedir a la compra del producte, l’Usuari registrat o convidat, que haurà de ser major de divuit (18) anys, haurà de seleccionar el producte que desitja comprar i afegir-ho al Carret de la Compra. Una vegada completada la selecció de productes objecto de compra, l’Usuari haurà de prémer la icona “Veure Carret”. A continuació, s’indicaran els productes seleccionats per a la seva compra i l’Usuari haurà de seleccionar entre l’enviament dels productes al domicili introduït en les seves dades de registre perquè la comanda sigui enviada al lloc desitjat. Finalment, l’usuari haurà de prémer la icona “Finalitzar Compra”

El nom d’Usuari, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya facilitats a Serra de Cavalls són elements identificadors i habilitadores per accedir i efectuar les compres i tenen caràcter personal i intransferible. El nom de l’Usuari, la contrasenya i l’adreça de correu electrònic podran ser modificats, en aquest cas la contrasenya, nom d’Usuari i/o adreça de correu electrònic modificades perdran la seva validesa.

Una vegada finalitzat el procés de compra a Serra de Cavalls remetrà al correu electrònic facilitat per l’Usuari, un email de confirmació de la recepció de la comanda dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la realització del mateix. La confirmació de la comanda remesa per Serra de Cavalls no tindrà validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Serra de Cavalls remetrà a l’Usuari la corresponent factura en un termini inferior a trenta (30) dies des de l’execució de la compra.

 

4.- Preus dels productes

Els preus dels productes que s’ofereixen a través del Lloc web inclouen tots els impostos aplicables. Les despeses d’enviament són gratuïts, per la qual cosa el comprador gaudirà d’uns ports gratis d’enviaments.

Serra de Cavalls es reserva el dret a modificar els preus reflectits en el Lloc web, a qualsevol moment. Els productes es facturaran al preu en vigor reflectit en el Lloc web, al moment del registre de la comanda.

5.- Pagament dels productes

El pagament del preu dels béns comprats, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària i contra-reemborsament, tenint aquest últim mitjà de pagament un cost extra de 3€, aplicables al preu final de la compra.

Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla en funció del sistema de pagament triat.

Com a sistema de pagament electrònic, Serra de Cavalls està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) del BBVA per garantir la màxima seguretat dels mateixos.

L’Usuari haurà de notificar a Serra de Cavalls, a través de serracavallshop@gmail.com qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el compte proporcionat per a compres en el Lloc web, en el menor termini de temps possible, amb l’objecte que Serra de Cavalls pugui realitzar les gestions que consideri convenients.

 

6.- Lliurament dels productes

Serra de Cavalls s’obliga a lliurar els productes adquirits per l’Usuari en el procés de compra en el termini més breu possible, i en tot cas, en el termini de dos o tres (2-3) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. El lliurament es realitzarà, al domicili assenyalat a aquest efecte en el procés de registre al Portal.

L’empresa de transport contractada per Serra de Cavalls es farà càrrec de les comandes amb una o algunes ampolles de vi trencades. L’Usuari haurà d’enviar un correu electrònic amb una fotografia del paquet deteriorat perquè Serra de Cavalls pugui notificar-ho a l’empresa de transport corresponent. Serra de Cavalls es compromet a tornar a enviar la comanda a l’Usuari per compensar-li dels danys causats.

7.- Devolució de productes

(i) Dret de desistiment

L’Usuari disposarà d’un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, total o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Una vegada finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, Serra de Cavalls no acceptarà devolucions per desistiment de compres de productes.

En el supòsit de desistir de la compra d’un producte, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb Serra de Cavalls mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a serracavallshop@gmail.com amb el motiu de la devolució i l’import de la comanda serà reemborsat per l’Empresa.

En tot cas, en el supòsit de desistir de la compra, hauran de complir-se els següents requisits:

1) El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.

2) La devolució a Serra de Cavalls ha de fer-se usant la mateixa caixa utilitzada en el lliurament o, en defecte d’això, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.

Les devolucions de les comandes hauran de remetre’s a l’adreça de Serra de Cavalls, carrer Bonaire, 1, Pinell de Brai (Tarragona), 43594. L’Usuari assumirà les despeses d’enviament per devolució en cas d’exercici del dret de desistiment, en aquest cas 8,24€.

(ii) Devolució de productes defectuosos

Sense perjudici de qualssevol altres drets que poguessin correspondre-li, l’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari. Alternativament a l’anterior, l’Usuari tindrà dret a reclamar, i que se li lliuri, un producte igual, en perfecte estat.

En els suposats casos de devolució a Serra de Cavalls de productes defectuosos o que no es corresponen amb la seva comanda, aquesta haurà de realitzar-se per part de l’Usuari mitjançant el procediment establert a l’apartat (i) anterior, si ben l’Usuari, en aquest cas, no haurà de fer front als costos de devolució d’aquests productes.

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert a l’apartat (i) anterior i s’hagin complert els requisits establerts en aquest apartat, Serra de Cavalls reemborsarà el preu abonat corresponent als productes retornats que siguin defectuosos o que no es corresponguin amb la comanda de productes realitzat per l’Usuari, conforme a l’establert a l’apartat (iii) posterior.

(iii) Reemborsament del preu dels productes a l’Usuari

Sempre que l’Usuari hagi seguit el procediment establert en aquest apartat i s’hagin complert els requisits establerts en el mateix, Serra de Cavalls reemborsarà el preu abonat per l’Usuari corresponent als productes retornats. En el cas que la devolució es realitzi en exercici del dret de desistiment de l’Usuari descrit a l’apartat (i) Serra de Cavalls no abonarà ni farà front a les despeses i/o costos de devolució.

L’Usuari no tindrà dret al reemborsament del preu dels productes retornats que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, o no s’hagin complert els requisits establerts en les presents Condicions Generals.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc al reemborsament del preu corresponent al producte o productes efectivament retornats.

Serra de Cavalls gestionarà l’ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat per l’Usuari per a l’adquisició dels productes, en un termini de trenta (30) dies des de la recollida de la comanda retornada i una vegada Serra de Cavalls hagi comprovat que els productes objecto de devolució compleixen amb els requisits establerts als apartats (i) i (ii) anteriors. L’aplicació de la devolució del preu en el compte de l’Usuari dependrà de l’entitat bancària.

 

8.- Modificació de les Condicions Generals

Serra de Cavalls es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc web, així com les Condicions Generals. Els Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. Els Usuaris es comprometen a llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixin a la tenda del Lloc web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a la contractació de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

9.- Comunicacions entre Serra de Cavalls i l’Usuari

Totes les comunicacions entre Serra de Cavalls i l’Usuari relatives a aquestes Condicions Generals o a l’adquisició dels productes a través del Lloc web, es realitzaran per escrit i de conformitat amb els procediments de comunicació establerts en aquestes Condicions Generals per a cada cas en particular.

Per a la resta de supòsits que no estiguin expressament regulats en aquestes Condicions Generals, les comunicacions que l’Usuari pretengui remetre a Serra de Cavalls es dirigiran a l’adreça de Serra de Cavalls indicada en la Condició Primera i es realitzaran per escrit i mitjançant un sistema que permeti acreditar el contingut i la recepció per part Serra de Cavalls de la corresponent comunicació.

10.- Integritat de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, la Política de Privadesa i l’Avís Legal constitueixen l’expressa i única voluntat de Serra de Cavalls i l’Usuari en relació amb el seu objecte i invalida i substitueix qualssevol altres acords o contractes, verbals o per escrit, aconseguits per les parts amb anterioritat.

 

11.- Nul·litat parcial

En cas que qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en les presents Condicions Generals.

12.- Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen i interpreten d’acord amb la llei espanyola.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o reclamació entre les parts en relació amb el compliment o el contingut de les presents Condicions Generals, les parts acorden sotmetre la decisió de l’assumpte plantejat als Jutjats i Tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.