1.- Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb el que es disposa en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina www.serradecavalls.com (d’ara endavant, el “Lloc web” o el “Portal”) és operat per Serra de Cavalls S.A.T. (d’ara endavant “Serra de Cavalls”), amb C.I.F. F-43621796, el domicili social del qual es troba al carrer Bonaire, número 1, Pinell de Brai (Tarragona), 43594.

 

2.‐ Ús del Portal

El present Avís Legal (d’ara endavant, “Avís Legal”), juntament amb les Condicions Generals (d’ara endavant, “Condicions Generals”), estableixen les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Serra de Cavalls posa a la disposició dels usuaris d’Internet a través del Lloc web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del Lloc web es troben regulats en la Política de Privadesa.

D’aquesta manera, l’accés i ús del Lloc web suposen que l’usuari del mateix (d’ara endavant, el “Usuari”) accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet el present Avís Legal, les Condicions Generals, la Política de Privadesa així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.

L’accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagués contractat l’Usuari.

Serra de Cavalls es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del Lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal i les Condicions Generals, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L’Usuari es compromet a no usar el Lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Serra de Cavalls o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l’Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar acte algun a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament del mateix.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal i/o les Condicions Generals, o a Serra de Cavalls sospitem raonablement que les està incomplint, Serra de Cavalls es reserva el dret a limitar o suspendre el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi. Així mateix, Serra de Cavalls es reserva la facultat de decidir, a qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.

 

 

3.‐ Propietat Intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc web, el seu disseny gràfic (look &feel), els signes distintius (marca i noms comercials), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, etc.) corresponen a Serra de Cavalls o disposa si escau, del dret d’ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L’ús del Lloc web per l’Usuari de cap manera suposa la cessió de dret algun de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els seus continguts i/o els signes distintius de Serra de Cavalls. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de Serra de Cavalls.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts del Lloc web realitzada amb ànim de lucre o finalitats comercials.

 

 

4.‐ Limitació de Responsabilitat

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc web es realitza a tot moment sota el seu sencer risc i responsabilitat, per la qual cosa Serra de Cavalls no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se del Portal. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l’Usuari pugui sofrir per l’ús del Lloc web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, Serra de Cavalls no serà responsable de:

– El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del Lloc web. Referent a això, resultaran d’aplicació els termes recollits a l’apartat 5 del present Avís Legal.

– Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l’Usuari per virus, cucs, troyanos o qualsevol altre element nociu. L’Usuari reconeix que l’ús de la xarxa Internet suposa l’assumpció d’un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

– Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l’Usuari reconeix que l’accés al Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Serra de Cavalls (a manera d’exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d’accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Serra de Cavalls.

5.- Generalitats

L’ús del Lloc web està regit i interpretat d’acord amb la llei espanyola i s’entendrà que, per l’ús del Portal, l’Usuari està d’acord en què qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l’usuari i Serra de Cavalls serà tractat pels jutjats i tribunals competents d’acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.